Nu ook levering in België 😍

Algemene voorwaarden Snoepmans

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
DASA Group B.V.
Van Leeuwenhoekstraat 10
1704 RC Heerhugowaard
Telefoonnummer: 072-5718191, bereikbaar tijdens kantoor uren van 8.30 – 17.00 uur.

E-mailadres: info@snoepmans.nl
KvK-nummer: 50942808
Btw-identificatienummer: NL823007467.B01

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en bestellingen bij Snoepmans en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen consument en Snoepmans.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Snoepmans worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Snoepmans ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder Profix B.V.
2.5 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemers niet zijnde consumenten wordt door Snoepmans uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Het aanbod
3.1 Alle aanbiedingen van Snoepmans zijn vrijblijvend en Snoepmans behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
3.2 De website bevat een zo volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Indien Snoepmans gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Snoepmans niet.

Artikel 4 - De overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Snoepmans. Snoepmans is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
4.2 Snoepmans heeft het recht om ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 5. Retourneren en herroepingsrecht
5.1 Bij ontvangst van de bestelling dient u te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Snoepmans daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen. Onder schriftelijk zal in elk geval ook verstaan worden per e-mail via: info@snoepmans.nl.
5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Snoepmans de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren
5.3 De snoeppakketten die u bestelt op Snoepmans worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze en bevatten producten met een beperkte houdbaarheid. Om deze redenen kunnen de producten niet retour gestuurd worden op grond van het herroepingsrecht.

Artikel 6. Prijzen en betalingen
6.1 Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief verzendkosten, inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2 Betalingen dienen te geschieden per Ideal.

Artikel 7. Levering
7.1 De door Snoepmans opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Snoepmans schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar alsnog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
7.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
7.3 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 10 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Snoepmans te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Snoepmans geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Snoepmans garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Garantie
9.1 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de producten door de consument schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Snoepmans na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Snoepmans in behandeling te worden genomen.
9.2 Snoepmans is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die een afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade en immateriële schade.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Snoepmans ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Snoepmans gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Snoepmans kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Snoepmans schriftelijk opgave doet van een adres, is Snoepmans gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Snoepmans schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Snoepmans in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Snoepmans vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Zakelijk snoepen

uniek smakelijk relatiegeschenk

Uniek en smakelijk relatiegeschenk

Op zoek naar een uniek cadeau of een opvallend relatiegeschenk? Snoepmans biedt ook voor de zakelijke klant een origineel cadeau voor elk moment.

Zakelijk snoepen