Nu ook levering in België 😍

Disclaimer

De eigenaar van deze website www.snoepmans.nl (“Website”), is – DASA Group B.V. – (“DG”) met de volgende identificatiegegevens:

Geregistreerd kantoor: DASA Group B.V.

BELASTING ID-CODE: NL823007467.B01

Telefoon: +31 725 765 851

Registratiegegevens: 24125456

Toegang tot de Website

Deze wettelijke kennisgeving regelt de toegang van de gebruiker (“Gebruiker”) tot en het gebruik van de website met als doel de gebruiker te informeren over DG, haar producten, activiteiten en promoties.

Door de website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt de gebruiker de voorwaarden van deze wettelijke kennisgeving, het privacy- en cookiebeleid van de website.

Voor hij de website gaat gebruiken, moet de gebruiker de wettelijke kennisgeving, het privacy- en cookiebeleid aandachtig lezen, aangezien deze voortdurend kunnen aangepast en/of gewijzigd worden. Als de gebruiker de voorwaarden van de wettelijke kennisgeving niet accepteert, kan hij de website of de inhoud ervan niet gebruiken.

Gebruik en functie van de website

De gebruiker stemt ermee in zorgvuldig gebruik te maken van de website en van de informatie die deze bevat, is onderworpen aan de reglementen ervan en aan deze wettelijke kennisgeving, evenals aan alle andere noodzakelijke voorwaarden die DG daartoe op de website kan vastleggen.

Bovendien mag de gebruiker geen enkele inbreuk plegen met de bedoeling de website te beschadigen, te misbruiken en/of te overbelasten, of in welke vorm dan ook het normale gebruik en functie ervan te verhinderen.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat DG zich het recht voorbehoudt om de toegang van de gebruiker tot de website te beperken, op te schorten en/of te beëindigen als de wettelijke kennisgeving, het privacybeleid of het cookiebeleid niet worden nageleefd, of als niet wordt voldaan aan andere relevante voorwaarden of bepalingen van de website, door middel van alle technische maatregelen die nodig kunnen zijn om dit te doen.

DG streeft ernaar een goede werking van de website te waarborgen, fouten te voorkomen of indien nodig te herstellen, en de inhoud van de website naar behoren geactualiseerd te houden. DG garandeert echter in geen geval de beschikbaarheid of de continuïteit van de toegang tot de website, noch de afwezigheid van fouten in de inhoud ervan, noch dat deze dienovereenkomstig wordt bijgewerkt.

Aansprakelijkheid

De toegang tot de website en het gebruik van alle informatie of mechanismen van de website, wordt beheerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

DG is niet verantwoordelijk voor enige schade en/of verlies die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de informatie op de website, en in het bijzonder voor alle informatie met betrekking tot niet met DG verwante derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie die wordt geproduceerd door besturingssystemen of wordt veroorzaakt door virussen en/of aanvallen op het systeem. Evenmin is DG verantwoordelijk voor schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van onjuist gebruik van de website, dienst- of ontvangstproblemen, onderbrekingen, internet- en/of communicatiestoornissen of -gebreken.

Bovendien is DG niet verantwoordelijk voor schade aan en/of verlies van de software en/of hardware van de gebruiker ten gevolge van de toegang tot en gebruik van de website.

De gebruiker is aansprakelijk voor schade of verlies van welke aard dan ook die DG kan lijden als gevolg van de schending van enige verplichting waaraan de gebruiker is onderworpen, volgens deze wettelijke kennisgeving, of enige andere, via de website en/of de van toepassing zijnde wetgeving, gestelde voorwaarden.

Beleid betreffende de links

a) Links naar de website

  Derden die de intentie hebben om een link naar de website (“www.snoepmans.nl”) op een website op te nemen, dienen vooraf schriftelijk toestemming van DG te hebben verkregen, zich aan de geldende wetgeving te houden en mogen onder geen beding eigen inhoud of inhoud van derden te bevatten die: (i) onwettig, schadelijk, gewelddadig, racistisch, discriminerend, vernederend, seksueel-gerelateerd, enz. zijn, en/of (ii) ongepast of ongeschikt zijn ten opzichte van de activiteiten van DG.

  Een willekeurige link betekent geenszins dat DG de inhoud en/of diensten van de linkende website ondersteunt, promoot, garandeert, controleert en/of aanbeveelt, noch verantwoordelijk is voor de inhoud ervan.

  In geval van niet-naleving van één of meer van de hiervoor genoemde voorwaarden zal DG onmiddellijk overgaan tot intrekking van de aan de linkende website verleende toestemming, die hierop verplicht zal zijn de link te verwijderen.

  b) Links naar andere websites

   Op de website kunnen eveneens links worden opgenomen die de gebruiker toegang geven tot andere websites (“Gelinkte websites”).

   Het bestaan van gelinkte Websites impliceert op geen enkele wijze een aanbeveling, promotie, identificatie en/of conformiteit door of van DG op de verklaringen, inhoud en/of diensten die via de gelinkte Websites worden beschikbaar gemaakt. DG is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de inhoud en andere voorwaarden van de gelinkte Websites, en daarom is de gebruiker de enige persoon die verantwoordelijk is voor het controleren en accepteren ervan bij elke toegang en elk gebruik.

   Intellectueel eigendom

   Alle rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot het ontwerp, de databanken, de onderliggende computerprogramma’s (inclusief broncodes), alsmede de verschillende onderdelen van de website (teksten, grafische elementen, foto’s, video’s, geluidsopnamen, kleurcombinaties, etc.) (“Inhoud”), alsmede de structuur, selectie en volgorde daarvan, berusten bij DG of haar licentiegevers. Alle logo’s op de website (zoals, maar niet beperkt tot, handelsmerken en/of ontwerpen) zijn eigendom van DG of haar licentiegevers.

   Het gebruik van de website houdt geen verlening in van rechten op de website of de inhoud daarvan.

   Het is de gebruiker ten strengste verboden de website, de inhoud daarvan en/of de DG-logo’s te reproduceren, te transformeren, te distribueren, openbaar te maken, beschikbaar te stellen, uit te pakken en/of op enige andere wijze ongeautoriseerd te verspreiden of te gebruiken.

   Het ongeoorloofd gebruik van de inhoud, de logo’s van de website en/of DG, alsmede eventuele schade aan enige rechten op intellectueel eigendom van DG, kan aanleiding geven tot de uitoefening van de daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en verantwoordelijkheden.

   Scheidbaarheid

     Indien één of meerdere bepalingen van deze wettelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, zal deze nietigheid of ongeldigverklaring enkel van invloed zijn op de bepaling of het deel ervan in kwestie, terwijl deze voor al het andere in stand zullen blijven, enkel rekening houdend met de betreffende bepaling of het betreffende deel ervan. In dit kader zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling van deze wettelijke kennisgeving ongeldig zijn, en geen enkel ander deel of bepaling van deze wettelijke kennisgeving zal nietig, ongeldig, benadeeld of beïnvloed worden door de nietigheid of vernietigbaarheid van het betreffende deel behalve in het geval dat het essentieel wordt om deze wettelijke kennisgeving volledig en integraal te beïnvloeden.

     Zakelijk snoepen

     uniek smakelijk relatiegeschenk

     Uniek en smakelijk relatiegeschenk

     Op zoek naar een uniek cadeau of een opvallend relatiegeschenk? Snoepmans biedt ook voor de zakelijke klant een origineel cadeau voor elk moment.

     Zakelijk snoepen